staň sa našim FB

fanúšikom a získaj

zľavu 10 %

KONTAKTY

www.noneberto.sk
tel: +421 948 240 141
napíšte nám

AKCIA!!!

Cena 419,00 €
Cena 478,00 €

NOVINKA


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Obchodné meno: Iveta Mačuhová.

IČO: 46773959

Sídlo a poštová adresa: ul. Ivana Bukovčana č. 6127/7,  841 07 Bratislava / ďalej len „predávajúci“/.

Email predávajúceho: noneberto@noneberto.sk.

Dómena predávajúceho: https://www.noneberto.sk/

Číslo účtu predávajúceho: SK41 8360 5207 0042 0333 4383

Telefónne číslo predávajúceho: +421 948 240 141

Predmet podnikania predávajúceho:

 1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 3. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 4. Reklamné a marketingové služby
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 5. Počítačové služby
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 6. Čistiace a upratovacie služby
  Deň vzniku oprávnenia: 1.8.2012
 7. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  Deň vzniku oprávnenia: 14.6.2013
 8. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  Deň vzniku oprávnenia: 14.6.2013
 9. Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  Deň vzniku oprávnenia: 14.6.2013


I. OBJEDNÁVKA

Po zadaní objednávky do objednávkového systému /až po tom čo kupujúci dostane e-mailom alebo poštou potvrdenie svojej objednávky/ je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzatvorenú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú /jedná sa o zmluvu uzatvorenú na diaľku/.

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho

a/ zaslaním písomne na e-mailovej adrese predávajúceho

b/ osobne v internetovom obchode alebo v prevádzke predávajúceho

c/ telefonicky /dodaciu adresu objednávateľ pošle SMS/

d/ prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku kupujúceho a tá sa stáva záväznou až po potvrdení. Odoslaním objednávky objednávateľ (kupujúci) prijíma obchodné podmienky predajcu a zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu spolu s cenou za náklady zvoleného spôsobu prepravy tovaru a k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predávajúci sa zaväzuje  k dodaniu tovaru podľa týchto obchodných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať okrem prípadov, kedy si uplatňuje u prepravcu zodpovednosť za vady spôsobené týmto prepravcom. Vyplnením a odoslaním objednávky spotrebiteľ prehlasuje, že tovar objednal na základe slobodnej vôle, vážne a bez omylu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. II. Všeobecné ustanovenia a základne pojmy

A/ Kupujúci alebo spotrebiteľ:

a/fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania alebo

b/ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

B/ Tovar

tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

III. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

Automaticky generovaný e-mail o prijatí objednávky do systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Predávajúci akceptované objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

A/ Základné práva a povinnosti predávajúceho.

Predávajúci:

a/má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

b/ má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné všeobecne-záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

c/  má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ( dodací list, daňový doklad).

d/ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

e/ má právo učtovať skladné 0,5% z ceny tovaru za deň od oznámenia, že tovar je už skladom, až do zrušenia objednávky, prípadne ak  zákazník neprejavuje záujem o tovar.

B/ ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci:

a/  je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

b/  je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

c/  je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

d/  má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

C/ PRÁVA A POVINNOSTI PRI STORNOVANÍ OBJEDNÁVKY A ZMENÁCH KÚPNEJ ZMLUVY

a/ Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená /alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou').

b/ Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.

c/ Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

d/ Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho.

e/ Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný  kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 15 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

f/ Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

g/Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, Na takýto tovar sa nevzťahuje právo kupujúceho na jeho odskúšanie a bezdôvodné vrátenie. V prípade vrátenie takéhoto tovaru si predávajúci účtuje poplatok 50% z ceny tovaru.

h/ Predávajúci má práva požadovať na tovar, ktorý je na objednávku, zálohu vo výške 50%,

V. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 predmetného zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Na takýto tovar sa nevzťahuje právo kupujúceho na jeho odskúšanie a bezdôvodné vrátenie. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru si predávajúci účtuje poplatok 50% z predajnej ceny tovaru. Pred zhotovením takéhoto tovaru požaduje predajca zálohovú platbu vo výške 50 % z predajnej ceny tovaru. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru kupujúci súhlasí so vzájomným započítaním zálohovej platby (záväzku predávajúceho) so vzniknutou pohľadávkou, ktorá vznikla ako dôsledok účtovania poplatku z dôvodu bezdôvodného vrátenia tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči (napr. emailom). Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa      prílohy č. 1.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Najlacnejším bežným spôsobom doručenia, ktorý ponúka predávajúci je doručenie tovaru na odberné miesto "Stánoček na Trnavskom mýte v Bratislave". Doručenie tovaru na odberné miesto a následné prevzatie kupujúcim je bezodplatné. Kupujúcemu z uvedených dôvodov nevzniká nárok na náhradu nákladov na prepravu v prípade bezdôvodného vrátenia tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku /po predchádzajúcej informácii s kupujúcim/ najmä v prípadoch:

 1. Kedy má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho,
 2. Kedy nie je schopný doručiť tovar v danom termíne,
 3. V prípadoch, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva,
 4. Kedy sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa

VI.  PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v internetovom  obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamihu uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode  neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. Všetky ceny uvádzané na internetových stránkach obchodu sú zobrazované s DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V niektorých prípadoch (najmä pri tovare vyrábanom na zákazku, tovare vyrábanom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, drahších zásielkach a podobne) je predávajúci oprávnený požadovať úhradu zálohy resp. preddavku až do výšky 50% z ceny tovaru.

VII. SPOSOB PLATBY

Kupujúci zo Slovenskej republiky môže tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

1. Môže si nechať tovar zaslať na dobierku a zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru.  Kupujúci platí až vo chvíli, kedy si fyzicky tovar prevezme.

2. Platba môže byť uskutočnená prevodom na bankový účet predávajúceho. Kupujúci môže platiť bankovým prevodom, zloženkou či za použitia moderných elektronických metód. Objednávka je v tomto prípade zo strany predávajúceho vybavovaná až od okamihu pripísania peňazí na jeho bankový účet č. 520700-4203334383/8360 . Po pripísaní na účet bude objednávka vybavená, tovar vyexpedovaný.

3. Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v prípade, že sa kupujúci s predávajúcim dohodli na osobnom odovzdaní tovaru, je možné tovar zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Kupujúci z iných krajín ako je Slovensko môžu tovar zaplatiť v peňažnej mene Euro nasledovnými spôsobmi:

 1. Formu platby vopred prevodom na bankový účet predávajúceho, poštovou poukážkou  alebo  za použitia moderných elektronických metód - napr. internet Banking. Kupujúci je povinný zaplatiť objednaný tovar v Eurách a objednávka bude vybavená a vyexpedovaná až po pripísaní peňazí na bankový účet č.520700-4203334383/8360 predávajúceho.
 2. Formou platby v hotovosti a kupujúci si môže v takom prípade tovar prevziať osobne. a v tom prípade môže vykonať platbu v hotovosti.
 3. Cena poštovné mimo Slovensko je podľa platného cenníka kurierskej spoločnosti DPD. Na vyžiadanie upresníme konkrétnu krajinu a cenu.

VIII. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom tovaru. Ak tovar nie je na sklade a nie je možné tovar dodať v predmetnej lehote, predávajúci si vyhradzuje právo po dohovore s kupujúcim vyexpedovať tovar do 30 dní.   Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky, inak .

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

V prípade, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka predávajúceho je kupujúci povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Zároveň je predávajúci oprávnený v takomto prípade kupujúcemu účtovať skladné vo výške 25 EUR (753,15 Sk) ako náhradu za skladovanie objednaného tovaru (3,5 EUR <105,44 Sk> za každý deň skladovania). Záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na skladné, ktoré je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

V prípade, ak je miestom určenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar podľa podmienok určených zmluvným prepravcom. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok zmluvného prepravcu, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Túto skutočnosť neodkladne oznámi predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky.

Predávajjúci nedodáva k dreveným výrobkom kovové príslušenstvo /matice, šrouby, reťaze/.

Predávajúci neručí za malú odchylku pri farbe  porovnávanú s web a skutočnosťou.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

IX. SPOSOB DOPRAVY TOVARU

 1. Tovar je možné dodať ako zásielku Slovenskej pošty a.s. Cenu dopravy hradí kupujúci.
 2. Doprava je zabezpečená kurierskou spoločnosťou DPD alebo predávajújim. Cenu dopravy hradí kupujúci.
 3. Doprava a cena dopravy do zahraničia sa rieši individuálne a bude oznámená kupujúcemu. Dopravu hradí kupujúci.
 4. Ceny dopravy sú uvedené na našej stránke a platia pre Slovenskú republiku. Cena je zobrazená pri objednávke tovaru ( v košíku ). Ceny dopravy sú vypočítané ku každému výrobku samostatne na základe hmotnosti, rozmeru, množstva a individuálneho typu tovaru.

Každá  objednávka je záväzná. Kupujúci má možnosť stornovať objednávku emailom alebo telefonicky na kontaktných číslach len v prípade, pokiaľ daná objednávka nebola ešte vyexpedovaná. Ak by sa stalo, že nebude expedovaná objednávka zaslaná zákazníkovi vyzdvihnutá, bude po ňom požadovaná úhrada vzniknutých nákladov za odoslanie tovaru. Odoslaním objednávky či telefonickom objednaní tovaru súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a beriete na vedomie, že i pri nedodržaní zhora uvedených podmienok sa nezbavujete povinnosti uhradiť náklady spojené s dopravou. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky /včítane neuhradenej čiastky za dopravu/, budú postúpené k vymáhaniu, a to spolu so všetkými nákladmi s nimi spojenými. Úrok z omeškania je 0,05 % za každý deň omeškania. Predmetné upozornenie je pre všetkých slušných a serióznych zákazníkov nepodstatné a nepotrebné.

X Reklamačný poriadok

 1. Zodpovednosť za vady predanej veci sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 3. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru bezodkladne po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak nevykoná, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len vtedy keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predajcu písomne poštou alebo elektronickou poštou (e-mailom). Kupujúci je povinný uviesť popis vady a tento popis doložiť fotografiou alebo digitálnou fotografiou na adresách uvedených na tejto internetovej stránke. Kupujúci je povinný poškodený tovar uchovať, resp. zaslať späť predávajúcemu v závislosti od pokynov predávajúceho.
 5. V prípade ak existuje podozrenie, že k poškodeniu tovaru mohlo dôjsť počas prepravy tovaru, kupujúci je povinný uchovať aj celý obsah zásielky, vrátane obalu a spísať zápis o škode s prepravcom. Fotodokumentáciu poškodeného tovaru aj v tomto prípade vyhotovuje kupujúci. S uschovanou poškodenou zásielkou sa bude ďalej nakladať v závislosti od pokynov predávajúceho alebo prepravcu.
 6. Náklady na doručenie vadného tovaru predajcovi znáša predajca. Predajca tiež znáša náklady na doručenie nového alebo opraveného výrobku v prípade tejto formy vybavenia reklamácie.
 7. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 8. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.
 9. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení.

XIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Na takýto tovar sa nevzťahuje Vše právo na jeho odskúšanie a bezdôvodné vrátenie. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru si predávajúci účtuje poplatok 50% z predajnej ceny tovaru. Pred zhotovením takéhoto tovaru požaduje predajca zálohovú platbu vo výške 50 % z predajnej ceny tovaru. V prípade bezdôvodného vrátenia takéhoto tovaru kupujúci súhlasí so vzájomným započítaním zálohovej platby (záväzku predávajúceho) so vzniknutou pohľadávkou, ktorá vznikla ako dôsledok účtovania poplatku z dôvodu bezdôvodného vrátenia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaním listu na adresu Iveta Mačuhová, Ivana Bukovčana 6127/7, 84107 Bratislava alebo emailu na na adresu noneberto@noneberto.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame je doručenie tovaru do odberného miesta "Stánoček na trnavskom mýte v Bratislave". Takéto doručenie tovaru je bezodplatné. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č. 1 - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Týmto oznamujem Ivete Mačuhovej, miestom podnikania Ivana Bukovčana č. 6127/7,  841 07 Bratislava,  že:

odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tovar......................................................................................

Dátum objednania/dátup prijatia tovaru*.............................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*........................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*......................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)..............................

Dátum...........................................

*nehodiace sa prečiarknite

Podmienky ochrany osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.

Ochrana osobných údajov

Podľa § 13 ods. 1 a ods. 2, taktiež § 14 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia Europského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako: „GDPR”) s účinnosťou od 25 mája 2018 oznamujeme o spôsobe, s akým budú spracované Vaše osobné údaje (ďalej ako „údaje”), a taktiež o Vašich právach súvisiacich s ochranou údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov  - „Prevádzkovateľ“

Vaše údaje spracováva: Iveta Mačuhová, sídlo ponikania: Ivana Bukovčana 7, 841 07 Bratislava, IČO 46773959, DIČ 1039771601,  telefonický kontakt 0948 240 141 ,   e-mail. adresa:noneberto@noneberto.sk

2. Prečo a na akom právnom základe spracujeme Vaše údaje?

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Vaše údaje sú spracované podľa ustanovenia a nariadenia GDPR a podľa zákonov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov. Ako náš zákazník, vaše osobné údaje / sú to fakturačné údaje/ potrebujeme aby sme splnili zákonnú povinnosť pre vyhotovenie a evidenciu daňových dokladov a vedenie účtovníctva. Vaše osobné údaje, meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, sú potrebné na poskytovanie služieb a plnenie zmluvy.  Osobné údaje, telefónne číslo a e-mail nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy /odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom pri riešení a oboznámení vás ohľadne objednávky/.

Prevádzkovateľ nevykonáva priamy marketing pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov podľa § 13 ods. 1, písm. f) Zákona. Spracúvame iba osobné údaje a to meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo,  nespracovávame osobné údaje (napr. údaje týkajúce sa zdravotného stavu, rodné čísla atď.)

Dáta sú spracovávané výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Komu prípadne predávame vaše údaje?

Vaše údaje predávame len poskytovateľom prepravných služieb  a to kuriérskej spoločnosti DPD s ktorou máme uzatvorenú zmluvu a pošte za účelom doručenia tovaru - objednávky na základe zmluvy.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše údaje budú spracovávané  počas času nevyhnutného na realizáciu cieľov spracovania uvedených v b. 2: v prípade realizácie uzavretej zmluvy, do času ukončenia jej realizácie, a po tom čase počas právnej lehoty potrebnej na reklamačné účely, v prípade plnenia právnych záväzkov Prevádzkovateľa s realizáciou uzavretých zmlúv – do času vyplnenia týchto záväzkov Prevádzkovateľom, do času vyplnenia oprávnených činností Prevádzkovateľa aké stanovia podstatu tohto spracovania alebo do času ak odvoláte súhlas tohto spracovania, ak nevzniknú oprávnené podstaty ďalšieho spracovania údajov. prakticky znamená to obdobie 15 rokov v prípade realizovaných objednávok a 1 rok v prípade odpovedí na cenové ponuky.

5. Podmienky zabezpečenia osobných údajov.

Vaše údaje ukladáme:

1. papierovej forme – objednávky a faktúry sú uložené v sídle podnikania /bodč.1/ a prístup k ním majú len oprávnené osoby. Po ukončení zákonom stanovenej lehoty budú fyzicky zničené - skartované, vymazané.                                                2. elektronickej podobe – na počítačoch chránených heslom a na špeciálnom serveri spoločnosti Golemos s.r.o. (Zátkovo nábřeží 448/7  370 01 České Budějovice, Česká republika), pričom prístup k údajom je možný len oprávneným osobám.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk denným zálohovaním databázy na pevný disk PC a týždenným zálohovaním na externý disk, ako aj antivírovým programom a heslami

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené a sprostredkovateľskou zmluvou zazmluvnené osoby.

6.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov Za podmienok stanovených v Zákone máte                                  právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,                                                                                              právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,                    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,                                                                                                              právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,                                                                                                    právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,                                                                                                                právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v bode. 2 týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.                                                                           .

Vďaka právu na prístup môžete nás kedykoľvek osloviť a budete informovaní v priebehu 10 dní, aké vaše osobné údaje sú spracovávané a prečo.

7. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese noneberto@noneberto.skpísomne,(iba pokial bol tovar zakúpený cez www.noneberto.sk )

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Mlčanlivosť                                                                                                                                                                             Dovoľujeme si vás uistiť, že všetky oprávnené osoby, ktoré budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.